פרטי המתגוררים בבית (חובה) שדה חובה
שם פרטי ומשפחהתעודת זהות/מס' דרכוןכתובת המופיעה בתעודת הזהות

יש לצרף תצלום ספחי ת"ז של כל המתגוררים ביחידת הדיור שהם מעל גיל 18; לגבי המתגוררים ביחידת הדיור שהם מתחת לגיל 18, יש לצרף ספח של הורה.

אם המתגורר אינו אזרח ישראל, יש לצרף צילום דרכון, אישור על שהייה כדין וכן תצהיר מאומת בידי עורך דין לעניין מקום המגורים או ספח תעודת הזהות של בעל ההיתר להעסקתו לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991.

• אם הבקשה נוגעת למי שאינו מתגורר בכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין יש לצרף מסמכים לאימות מקום המגורים (חוזה שכירות, אישור תשלום ארנונה או כל מסמך אחר בעניין) ואישור הספק במקום המגורים הרשום במרשם על כך שהמבקשים אינם רשומים בספריו כמי שמתגוררים ביחידת דיור.

Browser not supported