שלב א' – מידע מוקדם והכנת מסמכי הבקשה

חוזה לשכירות עסק מהווה התחייבות כובלת ולכן רצוי מאד שתבצע בירור מוקדם בטרם תחתום על חוזה. ולכן: אל תשקיע ותסכן את כספך בעסק שלא ניתן לקבל בו רשיון!!!
מומלץ על המבקש להקים עסק שהוא "טעון רישוי", להגיע למחלקת רישוי עסקים שברשות המקומית על מנת לקבל מידע מוקדם ומסמכי בקשה.
לצורך קבלת במידע המוקדם נדרש להכין:
כתובת מדויקת של העסק, וכל פרט אחר שיכול לסייע באיתור העסק.
מידע מלא לגבי המבקש כגון: מספר חברה, מספר טלפון, וכדו', פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בעסק שטח ומבנה העסק.

במידע המוקדם ניתן לקבל:

 • הגדרת סוג העסק עפ"י צו רישוי עסקים.
 • מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות על פי סוג העסק ומיקומו כגון: הנחיות להכנת תוכנית העסק, הסדרי חנייה, מדיניות התרי פעילות בלילה וכו'.
 • בעיות רישוי צפויות, כגון: מיקום בעייתי באזור מגורים וכו'.
 • חוקים ותקנות רלוונטיות שעל העסק יהיה חייב לעמוד בהם.
 • הצורך בהוצאת היתר בנייה למבנה העסק או שינוי יעוד או ל – " שימוש חורג" עפ"י חוק התכנון והבנייה.
 • פרטים על גורמי ונתוני הרישוי הנדרשים לאשר את העסק.
 • הנחיות להגשת הבקשה לרשיון במספר עותקים כגון תוכניות עסק, מפה מיצבית, תרשים סביבה, מסמכים וטפסים רלוונטיים.

על מנת לבחון היטב את בתכנות קיום העסק קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית מהרשות המקומית ואו מנותני האישור. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ובהגשה טפסים ותוכניות בהתאם לחוק.

שלב ב' – הגשת הבקשה ותשלום אגרה

על המבקש להגיש ליחידה לרישוי עסקים שברשות המקומית בקשה לקבלת רשיון עסק על גבי טופס מובנה וחתום על ידו.
הבקשה תכלול:

 • מסמכים נלווים שפורטו בחוק, כמו תרשים סביבת העסק, מפה מצבית ותוכנית העסק (הנדסית) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך, וכן אישור לתשלום אגרה.
 • אם הבקשה מתייחסת ל – " מפעל מסוכן", על המגיש הבקשה לצרף תיק מפעל שבו מפורטים הסיכונים והאמצעים למניעתם כפי שנקבע בתקנות רישוי עסקים ( מפעלים מסוכנים)

מחלקת רישוי עסקים גובה אגרה עבור השירותים הניתנים על ידה ומחושב בד"כ לפי כל פריט בנפרד ( כמופיע בצו רישוי עסקים).

האגרות הקיימות:

 • אגרת בקשה לרשיון או היתר זמני לעסק.
 • אגרת כפל רשיון.
 • אגרת רשיון עסק ( בחידוש רשיון וברשיונות שלא שולמה אגרת בקשה לרשיון).

כמו כן קיימות אגרות נוספות כגון אגרת " היתר לילה" לפתיחת העסק לאחר השעה הקבוע בחוק עזר העירוני, אגרת להצבת שולחנו וכסאות על המדרכה בסמוך לעסק, אגרת שילוט ועוד.
הערה:
רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרשיון עסק, אם לא צורפו המסמכים הנדרשים, אבל היא מחויבת לנמק בכתב את הסיבות לדחייה.

שלב ג' – בחינת הבקשה

הבקשה והמסמכים הנלווים נבחנים על ידי היחידה לרישוי עסקים ולאחר אישורה תנפיק הרשות המקומית למבקש אישור לכך שהבקשה אושרה.

שלב ד' – העברת הבקשה לגורמי ונותני האישור

הבקשה מועברת ע"י מחלקת רישוי עסקים במקביל לבדיקה הנדסית של מחלקת בניין ערים במקומית לתכנון ובנייה לשם בדיקת התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה, ולגורמי ונותני האישור הרלוונטיים (כבאות, איכות הסביבה, משטרה, משרד הבריאות, התמ"ת ומשרד החקלאות) וכן לגורמים נוספים בהתאם לצורך, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק.
הערה: כל גורם מאשר / נותן אישור יבחן הבקשה במתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק ולא יתנה את אישורו באיור של גורם אחר -  בכך יישמר העיקרון של הפרדת סמכויות.

שלב ה' – בחינת הזכאות לרישיון / היתר זמני

המחלקה לרישוי עסקים מרכזת את חוות הדעת והתנאים של גורמי ונותני האישור.
תשובה חיובית – הרשות המקומית עורכת את הרישיון / היתר זמני והתנאים להפעלת העסק ומחתימה את ראש רשות הרישוי על הרישיון.
תשובה שלילית של נותן האישור – הרשות המקומית תוציא למבקש מכתב מנומק על סירוב למתן הרשיון.
מתן תנאים מוקדמים - הרשות המקומית או נותן האישור אינם מאשרים פתיחת העסק טרם ביצוע תנאים מוקדמים שיניחו את דעת הרשות המקומית או נותן האישור.

שלב ו' – הנפקת רשיון עסק / היתר זמני

הנפקת רשיון עסק / היתר זמני על ידי זימון בעל העסק והחתמתו על הצהרה לפיה לא נעשו שינוים בעסק ומתן רשיון ביד.

הערות ודגשים :

 • רשות הרישוי אינה רשאית להנפיק רשיון עסק או היתר זמני ללא קבלת אישורם של נותני וגורמי האישור.אין תוקף לרשיון עסק / היתר זמני כל עוד ההצהרה אינה חתומה ולא שולמה האגרה.
 • לתשומת לבך: הוצאת רשיון עסק הינו תהליך מורכב המחייב בדיקות ודרישות רבות העולות כסף רב. לא מומלץ לעשות כל צעד בעל משמעות כלכלית כולל שינויים בעסק הקיים לפני שבדקת כי ניתן יהיה להוציא רשיון עסק בכתובת בה מדובר.
 • בדוק:
  במחלקת תכנון ובנייה האם ניתן להקים עסק כמבוקש בכתובת הנדרשת עפ"י התוכניות ומגמות התכנון הקיימות. כמו כן יש לבדוק אם קיימות חריגות בנייה במבנה
  טלפון לבירורים:   04-8478105