הודעה בדבר הגשת בקשות למתן תמיכות למוסדות ציבור

מתקציב המועצה האזורית זבולון

לשנת 2024

המועצה האזורית זבולון מודיעה בזאת כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2024, בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006, בכפוף לתקציב המועצה שאושר לשנת 2024, ובהתאם לתבחינים שנקבעו ע"י המועצה.

 

התמיכות יינתנו השנה לגופים הפועלים בתחומים הבאים:

· פעילות עבור תושבי המועצה בגיל השלישי.

· תחום הספורט.

· תנועות נוער.

· תחום החינוך.

כל עמותה / ארגון בתחומי המועצה האזורית זבולון, הרואה עצמו ראוי לקבלת תמיכה ע"פ התבחינים שאושרו ע"י המועצה האזורית זבולון, מוזמן להגיש בקשה. בקשות לאישור תמיכה תוגשנה על גבי טופס בקשה אותו ניתן להוריד באתר האינטרנט של המועצה: http://www.zvulun.org.il. באתר ניתן למצוא גם את נוסח התבחינים שאושר.

 

טפסי בקשה מלאים בצירוף כל המסמכים הדרושים יוגשו במשרדי המועצה לגב' עדן ארנפלד בלבד לא יאוחר מיום 29.7.2024 שעה 12:00.

 

ועדת התמיכות לא תדון בבקשות שתוגשנה לאחר המועד שנקבע ו/או בבקשות שתוגשנה ללא כל המסמכים הדרושים. תבחינים לתמיכות 2024.pdf