הצהרה: קרובי משפחה המועסקים במועצה אזורית זבולון

קרבת משפחה לעובד/ת מועצה/ בעמותת חת"ס/ בחברה לפיתוח זבולון או לחבר מליאה או וועד מקומי ממונה.

פרטי המועמד לתפקיד

טופס זה ימולא על ידי כל מועמד אשר מתמודד במכרז לתפקיד במועצה אזורית זבולון כל המוסמן בכוכבית (*)- חובה למלא את הפרטים

הצהרה

קרובים עפ"י פיסקה 13.312 בתקשי"ר לרבות קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ הם: בן/בת זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח/אחות, בת-אח/אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה.

יש / אין לי קרובי משפחה המועסקים במועצה אזורית זבולון
יש / אין לי קרובי משפחה המועסקים במועצה אזורית זבולון * שדה חובה
2 . יש / אין לי קרובי משפחה בתפקיד נבחרי ציבור במועצה אזורית זבולון
2 . יש / אין לי קרובי משפחה בתפקיד נבחרי ציבור במועצה אזורית זבולון * שדה חובה
ראש הרשות המקומית, סגניו חבר המועצה או חבר ועד מקומי ממונה
במידה והצהרת שיש לך קרובים נא ציין את הפרטים הבאים:
שם פרטישם משפחהקרבה משפחתיתמחלקה/ אגףתפקיד
Browser not supported