הצהרה: קרובי משפחה המועסקים במועצה אזורית זבולון

קרבת משפחה לעובד/ת מועצה/ בעמותת חת"ס/ בחברה לפיתוח זבולון או לחבר מליאה או וועד מקומי ממונה.

פרטי המועמד לתפקיד

טופס זה ימולא על ידי כל מועמד אשר מתמודד במכרז לתפקיד במועצה אזורית זבולון כל המוסמן בכוכבית (*)- חובה למלא את הפרטים

הצהרה

קרובים עפ"י פיסקה 13.312 בתקשי"ר לרבות קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ הם: בן/בת זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח/אחות, בת-אח/אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה.

יש / אין לי קרובי משפחה המועסקים במועצה אזורית זבולון
יש / אין לי קרובי משפחה המועסקים במועצה אזורית זבולון (חובה) שדה חובה
2 . יש / אין לי קרובי משפחה בתפקיד נבחרי ציבור במועצה אזורית זבולון
2 . יש / אין לי קרובי משפחה בתפקיד נבחרי ציבור במועצה אזורית זבולון (חובה) שדה חובה
ראש הרשות המקומית, סגניו חבר המועצה או חבר ועד מקומי ממונה
במידה והצהרת שיש לך קרובים נא ציין את הפרטים הבאים:
שם פרטישם משפחהקרבה משפחתיתמחלקה/ אגףתפקיד
Browser not supported