טופס בקשה של תושב חוץ ללמוד באחד ממוסדות החינוך בבעלות המועצה לשנת הלימודים תשפ"ה

פרטי התלמיד/ה

אישור הורים( נדרשת חתימת 2 ההורים)

Browser not supported
Browser not supported

במשפחה שבראשה הורה עצמאי, יש לצרף את במסמכים הבאים:

הריני מצהיר בזאת, שהובהר לי ומקובל עלי, במידה וירשם/תרשם, וישולב/תשולב בני/ביתי לאחד ממוסדות החינוך במועצה אזורית זבולון, אין בכך כל התחייבות מצד המועצה , לרשום ו/או לקלוט את הילד/ה שפרטיו/ה לעיל, בנקודת המעבר בשלב החינוך הבא, באיזה ממוסדות החינוך שבבעלות מא"ז זבולון. בהצהרתי זו הנני מתחייב/ת להימנע מכל טענה או פעולה בנושא זה כנגד מא"ז זבולון.

Browser not supported