טופס בקשה לסיוע- מענק לתושבים שנפגעו כלכלית ממשבר הקורונה

קריטריונים:

  1. כל תושב מועצה אשר יפנה  עד ליום 31.8.2020 בבקשה לקבלת מענק ויוכיח כי הכנסתו מחודש אפריל 2020 - מכל מקור שהוא, לרבות ביטוח לאומי - ירדה באופן יחסי, לפי מדרגות, בהתייחס לחודש אפריל 2019 יהיה זכאי לקבלת מענק המועצה, הכל בכפוף למפורט להלן. הבקשה תכלול מילוי טופס הצהרה והתחייבות וצירוף אסמכתאות מתאימות.
  2. וועדת החלוקה תבחן את הבקשות לקבלת המענק, תקבע אם קיימת זכאות, ותבצע חלוקה בהתחשב בהיקף התרומות שיתקבלו במועצה, באופן הבא:
  1. ככל שיהיה די בכספי התרומות שיתקבלו, תהיה החלוקה כדלקמן -

קבוצה

אחוז הירידה בהכנסת התושב באפריל 2020 מול אפריל 2019

 

סכום המענק

א'

15%-30%

750 ₪

ב'

31%-50%

1,250 ₪

ג'

51% ומעלה

2,000 ₪

 
  1. ככל שלא יהיה די בתרומות שיתקבלו לשם חלוקה מלאה לכל הבקשות בהתאם לקריטריונים לעיל, יופחתו סכומי החלוקה לכל הבקשות באופן יחסי (פרו-ראטה), ובלבד שלא יוקטן המענק ביותר מ-25% מן הסכומים הנקובים לעיל.
  2. ככל שלא יהיה די בתרומות שיתקבלו כדי לכסות 75% מסכומי המענקים על פי הבקשות שיתקבלו, יחולקו המענקים רק לקבוצות ב' ו-ג' לעיל, ובלבד שלא יוקטנו המענקים במקרה זה ביותר מ-50% מן הסכומים הנקובים לעיל.
  3. אם לא יהיה בסכומי התרומות שיתקבלו כדי לכסות 50% מן המענקים לקבוצות ב' ו-ג', לא תבוצע חלוקה כלל והסכומים שנתרמו יועברו למחלקת רווחה במועצה לטובת חלוקת סלי מזון בהתאם לקריטריונים של משרד הרווחה.
  • בכל מקרה, לא תוגש יותר מבקשה אחת לכל תא משפחתי, ולא יעלה גובה המענק ע"ס 2,000 ₪.

פרטי המבקש:

שם פרטי

מצב משפחתי * שדה חובה
סטאטוס תעסוקה בשגרה (טרום משבר הקורונה): * שדה חובה

נא לצרף אישורים ומסמכים:

הצהרת ממלא הטופס: * שדה חובה
הצהרת ממלא הטופס: Copy * שדה חובה
Browser not supported