חברה לפיתוח זבולון בע"מ מכרז פומבי מס' 1/19 למתן שירותי תכלול, ייעוץ ותיאום בקשר עם פרויקט הרחבת היישוב נופית ג'

חברה לפיתוח זבולון בע"מ
מכרז פומבי מס' 1/19
למתן שירותי תכלול, ייעוץ ותיאום בקשר עם פרויקט הרחבת היישוב נופית ג'

החברה לפיתוח זבולון בע"מ (להלן-החברה) היא תאגיד עירוני בבעלות מלאה של המועצה האזורית זבולון (להלן-המועצה). החברה מזמינה בזאת הצעות  למתן שירותי תכלול, ייעוץ ותיאום בקשר עם פרויקט הרחבת היישוב נופית ג'.

את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לרכוש תמורת סכום של 500 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר)במשרדי המועצה- כפר המכבי (30030) (להלן-משרדי המועצה") קומת הקרקע, בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00, החל מיום 21.7.19.

במסמכי המכרז טרם רכישתם ניתן לעיין במשרדי המועצה או באתר האינטרנט שלה בכתובת https://www.zvulun.org.il/ (להלן- אתר האינטרנט).

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע״י המציע יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 1/19 למתן שירותי תכלול, ייעוץ ותיאום בקשר עם פרויקט הרחבת היישוב נופית ג', ולהכניסן לתיבת המכרזים במשרדי המועצה (אשר תשמש לצורך מכרז זה כתיבת המכרזים של החברה), לא יאוחר מיום 29.7.19 בשעה 12:00.

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה בקובץ word בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס' 1/19, וזאת עד ליום 23.7.19 בשעה 12:00. את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו guy@rozlaw.co.il ולוודא הגעתו בטל' 03-6006566.

כל שינוי בקשר עם הוראות המכרז לרבות מענה לשאלות המשתתפים או הבהרות/שינויים שייעשו ביוזמת החברה (להלן- שינויים במסמכי המכרז) יופיעו באתר האינטרנט של המועצה בכתובת האמורה לעיל וכל מציע יצרפם להצעתו כשהם חתומים כחלק בלתי נפרד ממנה.                                      

יודגש ויובהר כי האחריות לוודא כי החברה פרסמה שינויים במסמכי המכרז באתר האינטרנט כאמור חלה על המציע בלבד ולא תישמע כל טענה ממציעים בדבר אי ידיעה בקשר עם כך.                                                

פרטים נוספים ניתן  לקבל אצל עו"ד גיא שוסט בטלפון מס' 03-6006566.


                                                       בכבוד רב,
                                                        עמוס נצר                                                
                                                        יו"ר הדירקטוריון

 

למכרז המלא:

למענה לשאלות המשתתפים - הכנסו ללינק