עבודת הביקורת בישוב מהווה בסיס חשוב לחיזוק האמון בין הקהילה לנבחריה ועובדיה.

ועדת הביקורת היא גוף האוסף מידע, בודק ומבצע הלכה למעשה את מלאכת הביקורת הפנימית.

"המועצה האזורית תקבע ועדת ביקורת לוועד המקומי מבין תושבי הישוב שאינם חברי הוועד ואשר יציעו מועמדות" (סעיף 130א(א) – (ו) לצו המועצות).

ועדת הביקורת תכלול בין 5 – 3 חברים.

הוועדה הנבחרת נדרשת לערוך ביקורת בתחום פעילות הוועד המקומי אחת לשנה ולהפיצו לידיעת הוועד המקומי ומבקר המועצה.

ועדות הביקורת הפעילות( שהוציאו דוח ביקורת אחד בשנה בתחום פעילות הוועד) והמעוניינות להמשיך ולפעול , מתבקש הוועד המקומי להעביר המלצתו להמשך פעילותה לצורך אישורה במליאת המועצה.

 

תנאי הסף למועמדים:

  1. תושב היישוב.
  2. אינו קרוב משפחה של חבר הועד המקומי.
  3. אינו עובד הועד המקומי, חבר מועצה או עובד מועצה, ואינו קרוב משפחה של אחד מהם.
  4. כשיר לכהן כחבר ועד מקומי.
  5. למועמד אין חוב סופי בשל ארנונה לוועד המקומי כהגדרתו בס' 120(10) לפקודת העיריות [נוסח חדש]. (חוב סופי בעד שישה חודשים, שלא שולם ממועד התשלום האחרון של החוב ובמשך תקופה העולה על שנה; לעניין זה, "חוב סופי" – חוב, שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או ערעור, לפי העניין, ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת – לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה סופית שאינה ניתנת לערעור עוד).
  6. לא מתקיים ניגוד עניינים המעלה חשש לתקינותה של עבודת הביקורת.
  • המעוניינים מתבקשים למצא את הטופס ולצרף אליו קורות חיים כמצוין.

החברים שיאושרו על ידי מליאת המועצה יקבלו הדרכה למילוי משימתם החשובה, לצורך ביצוע עבודת ביקורת מועילה וראויה ביישוב.

 

 

                                                                                              בכבוד רב

                                                                                                אתי לוי

                                                                                       מנכ"לית המועצה