תושבים חדשים

  1. יש לבטל את הרישום במחלקת החינוך במקום מגוריהם הקודם, טרם ביצוע הרישום במועצה. חובה- להצטייד באישור הביטול בכתב.
  2. תושבים שהעבירו את מקום מגוריהם לזבולון, ולאחר שינוי תעודת הזהות במשרד הפנים, יצטיידו במסמכים הבאים:
  • ספח ת"ז של שני הורים
  • תמצית רישום אוכלוסין עבור כל ילד –ממשרד הפנים
  • חוזה קניה/שכירות
  • טופס רישום לגנים
  • אישור ביטול רישום ממחלקת חינוך במקום מגורים הישן
  • מכתב מוועד היישוב על היות המשפחה תושבת ביישוב
  •  אישור הסדרת ארנונה ממחלקת הגביה במועצה.

 

  1. תושבים שטרם העתיקו את מקום מגוריהם למועצה אזורית זבולון וטרם עדכנו את תעודת הזהות במשרד הפנים, עם זאת הם בתהליך קניה/ בניה וזו עתידה להסתיים עד תחילת השנה (1.9.21) נדרשים להגיע למועצה לאחר תיאום פגישה במחלקת החינוך.

יובהר כי המועצה אינה מתחייבת לקליטת הילד/ה אם לא תושלם העברת הכתובת במשרד הפנים והעברת מגורים בפועל לתחומי המועצה.

 

תושבים העוזבים את המועצה

תושבים אשר עוזבים את המועצה ועוברים להתגורר במקום אחר, נדרשים לשם רישום ילדיהם ביישוב החדש בטופס שחרור מהמועצה האזורית זבולון.

לשם כך אתם נדרשים למלא בקשת ביטול רישום. אל הבקשה יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח המעיד על שינוי הכתובת. כמו כן יש לצרף לבקשה אישור הסכמת הרשות הקולטת לקבלת הילד למוסד חינוכי שבבעלותו.

 

תושבים המעוניינים לרשום את ילדיהם למוסד מחוץ למועצה אזורית זבולון

תושבים אשר מעוניינים לרשום את ילדיהם במוסד מחוץ לתחומי המועצה, על אף שקיים עבורם מענה חינוכי בתחום המועצה האזורית זבולון, ימלאו טופס בקשה.

אל טופס הבקשה יצורפו צילומי תעודת זהות של שני ההורים. כמו כןעל ההורים למלא טופס הצהרה והתחייבות באשר לתשלומים הנובעים מלימודי ילדם מחוץ למועצה.

 

תושבי חוץ

תושב חוץ המעוניין לרשום את ילדו לאחד ממוסדות המועצה, נדרש למלא טופס בקשה לתושב חוץ להתחנך בתחומי המועצה.

אל הטופס בקשה יש לצרף צילום תעודת זהות של שני ההורים, הצהרה לתושב חוץ, וכתב התחייבות.

המועצה אינה מתחייבת לאשר את בקשת הלימודים. אם תאושר בקשת הלימודים, על ההורים יהיה להעביר לידי המועצה אישור לימודי חוץ מהרשות השולחת.

 

מסמכים נוספים:

 

בקשה לאישור לימודי חוץ לתושב המועצה

בקשה לביטול רישום 

בקשה של תושב חוץ ללמוד בתחומי המועצה 

כתב הצהרה להורים עצמאיים