במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים נדרשו משרדי הממשלה השונים, אשר באחריותם בחינת בקשה לרישיון עסק ומתן אישור/סירוב לרכז את כלל הדרישות לכדי מסמך "מפרט אחיד".
דרישות אלו מפורסמות באתר "ממשל זמין" לעיון הציבור והערכות בעלי העסקים מבעוד מועד.
פרסום הדרישות מתבצע ב"פעימות", תחילה מתפרסם המפרט לעיון והערות הציבור("טיוטא") ולאחר מכן מתפרסם ברשומות והן הופכות למחייבות – הן לבעל העסק והן למשרד נותן האישור.
תוקף רישיון בצו רישוי עסקים החדש(2013) -  תוקפו החדש של רישיון כפי שפורסם בצו יופעל רק לאחר פרסום מפרט אחיד לעיסוק. במידה וטרם פורסם מפרט יהיה תוקפו של רשיון בהתאם לצו רישוי עסקים (2000).
תקופת הסתגלות –
עסקים חדשים שפורסם להם מפרט אחיד – תוקף המפרט ודרישותיו מידי.
עסקים קיימים שפורסם להם מפרט אחיד – תקופת הסתגלות והערכות בת 3 שנים מיום פרסום המפרט.

דרישות לעסקים שפורסמו להם דרישות מפרט אחיד או שקיימת טיוטת מפרט אחיד להתייחסות:

לאתר המפרטים "ממשל זמין" לחצו כאן 

הרשות הארצית לכבאות והצלה: 

במסגרת הרפורמה, שנכנסה לתוקף ב-2017, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה, לא יידרשו לקבל אישור של רשות הכבאות לצורך קבלת רשיון עסק, זאת במטרה להקל על הליך קבלת רישיון לעסק ולאפשר למערך הכבאות להתמקד בעסקים ובנכסים בעלי רמת סיכון אש בינונית וגבוהה.

רשימת סוגי העסקים שנכנסים במסלול זה, גובשה על ידי צוות מקצועי רחב באגף בטיחות אש, ומעוגנת בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון), התשע"ז 2017.

במקום זאת, בעלי עסקים ברמת סיכון אש נמוכה, יגישו תצהיר חתום לרשות המקומית, שבו הם מתחייבים כי העסק עומד בדרישות בטיחות האש של הכבאות. דרישות בטיחות האש לעסקים שבמסלול תצהיר, מפורטות בפרק ח' של המפרטים האחידים/ במסמכי המפרטים שפרסמה הרשות

אתרי משרדי ממשלה נוספים: