דרושים ומכרזים

מכרזי כח אדם:

 

 מכרז פומבי מס' 26/19 לגיוס גזבר מועצה במוא"ז זבולון המכרז הוארך עד לתאריך 16.1.20 בשעה 20:00

 

 מכרז מספר 02/2020 לתפקיד מזכירת מחלקת חינוך

 

מכרז מספר 24/2019 לתפקיד עובד סוציאלי אזרחים ותיקים בני משפחה מטפלים- הארכת מכרז

 

 מכרז פומבי מס' 3/2020 -דרושה רכזת תכנית ניצנים ומזכירת מחלקת חינוך גיל הרך

 

 מכרז פומבי מס' 04/2020  מנהלת מחלקת גני ילדים ופרויקטים בבתי הספר במועצה אזורית זבולון

 

 דרושים מלווי הסעות למוסדות החינוך למילוי מקום במועצה אזורית זבולון. 
       דרושות סייעות למילוי מקום במערכת החינוך במועצה אזורית זבולון.

 

מכרזים כלליים:

 

 מכרז פומבי מס' 3/2020 לביצוע עבודות ניקיון במוסדות חינוך ומוסדות ציבור בתחום שיפוט המועצה

 

 מכרז 1/2020 לקבלת הצעות להפעלת רצף מסגרות יומיות לילדים ובוגרים אשר שייכים לאוכלוסיית  מינהל  מוגבלויות  במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 
קבצים מצורפים: טבלת מסגרות קהילות תומכות  טבלת מסגרות רב נכותיות.

תשובות הבהרה למכרז 1/2020

 

 מכרז פומבי מס' 18/2019 לביצוע צילום אוויר וסקר חריגות בנייה (בהתאם לתיקון 116 לחוק התו"ב)  בשטח המועצה האזורית זבולוןלמכרז המלא
בפרטי המכרז נפלה טעות סופר בכתובת המייל של מזכירות הוועדה המקומית לתו"ב במועצה. פניות למזכירות הוועדה יש להעביר למייל- Etiib@zvulun.co.il.

 

תשובות לשאלות הבהרה למכרז מכרז פומבי מס' 18/2019 לביצוע צילום אוויר וסקר חריגות בשטח המועצה

 

 

 מכרז 14/2019 לביצוע עבודות איסוף וסילוק אשפה, גזם ופסולת גושית - המכרז הוארך עד תאריך 14.11.19 בשעה 15:00.
תשומת לב המציעים לכך, כי חלו שינויים בתנאי המכרז, לרבות בתנאי הסף, כאמור בתשובות לשאלות ההבהרה.
כל שינוי נוסף בתנאי המכרז, או במועדיו, יפורסם מעתה באתר המועצה בלבד, ועל המציעים לעקוב אחר כל שינוי שיחייב את כלל המציעים.

 

שאלות ותשובות למכרז ביצוע עבודות איסוף וסילוק אשפה, גזם ופסולת גושית.

 

מכרז 16/2019 לביצוע עבודות שדרוג קווי ומערכות מים בישוב ראס עלי- מועצה אזורית זבולון 

 

 מכרז 17/2019 לביצוע עבודות הרחבת מועדון נוער חוואלד- מועצה אזורית זבולון

 

 החברה לפיתוח זבולון בע"מ. מכרז פומבי (מסגרת) מספר 1/20 למתן שירותי ניהול פרויקטים

מענה לשאלות המשתתפים במכרז 1/20

 

אחר:

החלטת ועדת השלושה בענין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח  - ליסינג - גירסה מונגשת