דרושים ומכרזים

מכרזי כח אדם:

 

 דרושים מלווי הסעות למוסדות החינוך למילוי מקום במועצה אזורית זבולון. 
       דרושות סייעות למילוי מקום במערכת החינוך במועצה אזורית זבולון.

 

 מכרז פומבי 05/2020 לתפקיד וטרינר רשותי

מכרזים כלליים:

 

 מכרז פומבי  מס' 11/2020 לקבלת הצעות להקמה ולאחזקה של מערכת מוקד רשותי

תשובות לשאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה  - ליום ה', תאריך 23.4.2020 , עד השעה 15:00.
פתיחת תיבת המכרזים תהיה באותו יום בשעה 15:30. עקב מגבלות התנועה והתכנסות בתקופה זו, יבוצע צילום של מעמד הפתיחה ופרוטוקול פתיחת הצעות ישלח בדוא"ל למציעים שיבקשו לקבלו. נבקשכם להקפיד על מגבלות ההתכנסות והנחיות השונות.

 

 מכרז פומבי מס' 10/202 לביצוע עבודות נגישות פיזית פרטנית (ראייה) בבית הספר ניצני זבולון

 

 מכרז פומבי מס' 9/2020 לביטוחי רכוש וחבויות
תשובות לשאלות הבהרה

 

 מכרז פומבי מס' 8/2020 לביצוע עבודות קבלניות: עבודות הקמת גן ילדים קיבוץ יגור

 

 מכרז פומבי מס' 7/202 לביצוע עבודות קבלניות: עבודות תוספת כיתות בי"ס אזורי כרמל זבולון

תשובות לשאלות הבהרה

 

 מכרז פומבי מס' 6/2020 לביצוע עבודות קבלניות: עבודות שיפוץ כיתות בי"ס נופית

 

 מכרז פומבי מספר 5/2020 לקבלת הצעות לרכש ואספקת כלי אצירה

מכרז 5/2020 – תשובות לשאלות הבהרה

 

  מכרז פומבי מס' 4/2020 מכרז לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור (פסולת אריזות קרטון ופסולת נייר) למחזור בתחום שיפוט המועצה

תשובות לשאלות הבהרה למכרז 4/2020

 

 מכרז פומבי מס' 3/2020 לביצוע עבודות ניקיון במוסדות חינוך ומוסדות ציבור בתחום שיפוט המועצה
**המכרז הוארך: מועד אחרון להגשת הצעות נדחה  - ליום ה', תאריך 27.2.2020 , עד השעה 15:00.
**סיור קבלנים – רשות – יתקיים ביום 12.2.2020 בשעה 8:30, היציאה לסיור משער בית הספר היסודי בנופית.
**ש
אלות ותשובות למכרז*

תשובות לשאלות הבהרה מס' 2

 

 מכרז 1/2020 לקבלת הצעות להפעלת רצף מסגרות יומיות לילדים ובוגרים אשר שייכים לאוכלוסיית  מינהל  מוגבלויות  במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 
קבצים מצורפים: טבלת מסגרות קהילות תומכות  טבלת מסגרות רב נכותיות.

תשובות הבהרה למכרז 1/2020

 

 מכרז פומבי מס' 18/2019 לביצוע צילום אוויר וסקר חריגות בנייה (בהתאם לתיקון 116 לחוק התו"ב)  בשטח המועצה האזורית זבולוןלמכרז המלא
בפרטי המכרז נפלה טעות סופר בכתובת המייל של מזכירות הוועדה המקומית לתו"ב במועצה. פניות למזכירות הוועדה יש להעביר למייל- Etiib@zvulun.co.il.

 

תשובות לשאלות הבהרה למכרז מכרז פומבי מס' 18/2019 לביצוע צילום אוויר וסקר חריגות בשטח המועצה

 

 

 מכרז 14/2019 לביצוע עבודות איסוף וסילוק אשפה, גזם ופסולת גושית - המכרז הוארך עד תאריך 14.11.19 בשעה 15:00.
תשומת לב המציעים לכך, כי חלו שינויים בתנאי המכרז, לרבות בתנאי הסף, כאמור בתשובות לשאלות ההבהרה.
כל שינוי נוסף בתנאי המכרז, או במועדיו, יפורסם מעתה באתר המועצה בלבד, ועל המציעים לעקוב אחר כל שינוי שיחייב את כלל המציעים.

 

שאלות ותשובות למכרז ביצוע עבודות איסוף וסילוק אשפה, גזם ופסולת גושית.

 

מכרז 16/2019 לביצוע עבודות שדרוג קווי ומערכות מים בישוב ראס עלי- מועצה אזורית זבולון 

 

 מכרז 17/2019 לביצוע עבודות הרחבת מועדון נוער חוואלד- מועצה אזורית זבולון

 

 החברה לפיתוח זבולון בע"מ. מכרז פומבי (מסגרת) מספר 1/20 למתן שירותי ניהול פרויקטים

מענה לשאלות המשתתפים במכרז 1/20

 

אחר:

החלטת ועדת השלושה בענין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח  - ליסינג - גירסה מונגשת