הודעה בדבר הגשת בקשות למתן תמיכות למוסדות ציבור מתקציב המועצה האזורית זבולון לשנת 2020

המועצה האזורית זבולון מודיעה בזאת כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2020, בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006, בכפוף לתקציב המועצה שאושר לשנת 2020, ובהתאם לתבחינים שנקבעו ע"י המועצה.

התמיכות יינתנו השנה לגופים הפועלים בתחומים הבאים:
• תחום הטיפול בתושב הוותיק.
• תחום הספורט.

כל עמותה / ארגון בתחומי המועצה האזורית זבולון, הרואה עצמו ראוי לקבלת תמיכה ע"פ התבחינים שאושרו ע"י המועצה האזורית זבולון, מוזמן להגיש בקשה. בקשות לאישור תמיכה תוגשנה על גבי טופס בקשה אותו ניתן להוריד באתר האינטרנט של המועצה: http://www.zvulun.org.il. באתר ניתן למצוא גם את נוסח התבחינים שאושר.

טפסי בקשה מלאים בצירוף כל המסמכים הדרושים יוגשו במשרדי המועצה לגב' פנינה שורר בלבד לא יאוחר מיום 5.2.2020 שעה 15:00.

ועדת התמיכות לא תדון בבקשות שתוגשנה לאחר המועד שנקבע ו/או בבקשות שתוגשנה ללא כל המסמכים הדרושים.

תבחינים לתמיכות 2020

טופס לבקשת תמיכה