הגשת מועמדות למכרז כח אדם

שאלות המסומנות ב(*) מחויבות בתשובה

פרטים אישיים

פרטים על מקומות עבודה קודמים
שם המעסיקעבודה משנהעד שנהתפקיד
פרטי ממליצים
שם פרטישם משפחהכתובתמס טלפוןמקום עבודה/ קשר למועמד

מידע נוסף על המועמד

בעל/ת רישיון נהיגה
בעל/ת רישיון נהיגה * שדה חובה
קרבת משפחה לעובד/ת מועצה/ בעמותה לקידום חינוך תרבות וספורט זבולון/ בחברה לפיתוח זבולון או לחבר מליאה או וועד מקומי ממונה?
קרבת משפחה לעובד/ת מועצה/ בעמותה לקידום חינוך תרבות וספורט זבולון/ בחברה לפיתוח זבולון או לחבר מליאה או וועד מקומי ממונה? * שדה חובה
"קרוב משפחה"- בן זוג, הורה, בן/בת, אח/ות, גיס/ה, דוד/ה, בן-אח/בת-אח, בן-אחות/ בת-אחות, חותן/חותנת, חם/חמות, חתן, כלה, נכד/ה, לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם, צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים. * "עובד"- לרבות עובד הרשות המקומית במעמד ארעי או על פי חוזה מיוחד. * "ממונה"- ראש הרשות המקומית, סגניו, חבר המועצה או עובד באותה רשות מקומית הממונים על יחידת מינהלית ברשות המקומית.

המועצה מקנה עדיפות לזכאים לכך על פי דין, כדי לקדם את עקרונות הייצוג ההולם ושוויון ההזדמנויות בעבודה. אם את/ה נמנים עם אחת הקבוצות הבאות סמנ/י במקום המתאים (אין חובה להשיב על סעיף זה)

אני או אחד מהורי נולדנו באתיופיה (אין חובה להשיב לסעיף זה)
אני או אחד מהורי נולדנו באתיופיה (אין חובה להשיב לסעיף זה)
אני אדם עם מגבלות כמשמעו בצו ההרחבה לעידוד והגברת תעסוקה של אנשים עם מוגבלות (אין חובה להשיב לסעיף זה)
אני אדם עם מגבלות כמשמעו בצו ההרחבה לעידוד והגברת תעסוקה של אנשים עם מוגבלות (אין חובה להשיב לסעיף זה)

השכלה

תיכונית
משנתעד שנתשם מוסד הלימודשנות לימודהערות
מקצועית
משנתעד שנתשם מוסד הלימודתואר/ קורס הערות
גבוהה
משנתעד שנתשם מוסד הלימודתואר/ קורס הערות
אחרת
משנתעד שנתשם מוסד הלימודתואר/ קורס הערות
השתלמויות
שם הקורסמשך הקורסמועדתעודת גמר

שפות

עברית
עברית * שדה חובה
אנגלית
אנגלית
ערבית
ערבית
הנני מציע/ה בזה את מועמדותי למשרה הנ"ל
הנני מציע/ה בזה את מועמדותי למשרה הנ"ל * שדה חובה
הנני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי הם נכונים
הנני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי הם נכונים * שדה חובה
Browser not supported

מודגש כי רק מי שעומד/ת בכל תנאי הסף תישקל מועמדותו/ה לתפקיד שבמכרז